Les passages de grades au Vietnam

Vo Co Truyen, Infos techniques (Technical information) - Part II
Vo Co Truyen, Infos techniques (Technical information)  - Part II

Organisation des passages de grade,
issue des règlements de la Fédération Vietnamienne de Vo Co Truyen Vietnam.

Organisation of belt examinations,
from the rules of Vietnamese Traditonnal Martial Arts Federation.

 

 

1. Nội dung thi từ cấp 1 đến cấp 8 / De la 1e ceinture à la 8e ceinture / From 1st belt to 8th belt :

- Phong cách (attitude / attitude)

- Căn bản: tấn pháp (positions/positions), thủ pháp (techniques de main /hand techniques), cước pháp (techniques de jambe/leg techniques).

- Một bài quyền tự chọn của môn phái.

(execution d’un quyen mains nues de l’école /performance of a bare hand form from the school)

- 6 thế đối luyện tay không với tay không.

(6 défenses contre attaques à mains nues/6 defenses against  bare hand attacks)_

- Lý thuyết (théorie/ theory)
2. Nội dung thi từ cấp 9 đến cấp 11 :

- Phong cách._ (attitude / attitude)

- 1 bài quyền tự chọn của môn phái.

(execution d’un quyen mains nues de l’école / performance of a bare hand form from the school )

- 1 bài binh khí tự chọn của môn phái._

(execution d’un quyen avec arme de l’école / performance of a weapon form from the school )

- 4 thế song luyện tay không với tay không.

(4 défenses avec enchaînements mains nues contre mains nues /4 defenses with enchainement against bare hand attacks )

- 4 thế song luyện tay không với binh khí hoặc binh khí với binh khí.

(4  défenses avec enchaînements mains nues contre arme/  4 defenses with enchainement against attacks with weapon )

- Lý thuyết. (théorie / theory)

3. Nội dung thi từ cấp 12 đến cấp 14 :

_- Phong cách. (attitude/ attitude)

- 1 bài quyền qui định (bốc thăm trong các bài qui định của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam).

(exécution d’un quyen mains nues de la Fédération tiré au sort / performance of a bare hand form from the Federation, from drawing lots )

- 1 bài binh khí qui định (bốc thăm trong các bài qui định của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam)._

(exécution d’un quyen avec armes de la Fédération tiré au sort / performance of a bare hand form from the Federation, from drawing lots)

- 1 bài binh khí tự chọn của môn phái.

(exécution d’un quyen avec armes de l’école / performance of a weapon form from the school )

- Lý thuyết. (théorie/theory)

4. Nội dung thi từ cấp 15 đến cấp 16 :

- Phong cách. (attitude/ attitude)

- Căn bản thực hành.

(applications de techniques basiques / basic techniques applications)

- 1 bài quyền tay không + 1 bài quyền binh khí (bốc thăm trong các bài qui định của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam)._

(execution d’un quyen mains nues et avec armes de la Fédération, tiré au sort / performance of a weapon and a bare hand form from the school, from drawing lots)

- Trình bày một giáo án mẫu._

(Présentation d’un programme d’enchaînement / Presentation of an enchainement program)

- Phân tích, ứng dụng các đòn công, thủ, phản và các yếu lý của nó theo đề tài Ban giám khảo đưa ra._

(analyse et explication technique, points forts/points faibles, en fonction des questions du jury, Technique analysis and explanation, strong & weak points, )

- Lý thuyết. (théorie)

 

5. Nội dung thi cấp 17 :

- Phong cách. (attitude)

- Căn bản: phân tích tấn pháp, thủ pháp, cước pháp._

(applications des bases, positions, attaques de mains et de pieds / applications of basics, positions, hand and leg attacks )

- 1 bài quyền binh khí (bốc thăm trong các bài qui định của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam)._

(execution d’un quyen d’armes de la Fédération, tiré au sort / performance of a weapon form from the school, from drawing lots)

- 1 bài quyền tay không + 1 bài binh khí tự chọn của môn phái._

(execution d’un quyen mains nues  et avec armes de l’école / performance of a weapon and a bare hand form from the school)

- Trình bày một kế hoạch huấn luyện.

(présentation d’une stratégie d’enseignement / présentation of a teaching strategy)

- Lý thuyết. (théorie)

 

6. Nội dung thi cấp 18 :

- Phong cách. (attitude)

- 1 bài qui định (bốc thăm trong các bài qui định Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam)._

(execution d’un quyen de la Fédération, tiré au sort / performance of a weapon or a bare hand form from the Federation, from drawing lots)

- 2 bài binh khí tự chọn .

(execution de deux quyen d’avec armes / performance of two weapon forms )

- Trình bày giáo trình huấn luyện.

(présentation un mémoire sur le Vo Co Truyen / présentation of a Vo Co Truyen Dissertation)

- Lý thuyết. (théorie)

Source